Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en overeenkomsten. Door het plaatsen van uw bestelling kunt u akkoord gaan met de algemene voorwaarden van Hayko Jewels & Diamonds. Indien een van meerdere bepalingen uit deze voorwaarden kan worden aangetoond, laat dit de rechtskracht van de overige bepalingen onverlet. Hayko Jewels & Diamonds heeft het recht deze voorwaarden en de inhoud van haar site te veranderen. Van toepassing is steeds de laatste versie cq de versie zoals die goud tien keer van het totstandkomen van de overeengekomen transactie.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Hayko Jewels & Diamonds zijn vrijblijvend en Hayko Jewels & Diamonds is onbeperkt geldig voor de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer de grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.4 en 3.5

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Hayko Jewels & Diamonds. Hayko Jewels & Diamonds is bevoegd bestellingen te behalen en wel bepaalde voorwaarden om te verbinden. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Hayko Jewels & Diamonds dit mee binnen viertien (14) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3

3.1 De onderliggende prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief handelings-en verzendkosten. Bij aankoop van antieke of occasion artikelen wordt geen BTW vermeldt op de factuur omdat deze verkopen vallen onder de margeregeling.

3.2 Betaling dient te geschieden binnen zeven (7) dagen na factuurdatum. Indien niet binnen de overeengekomen termijn wordt betaald, heeft Hayko Jewels & Diamonds het recht om de levering op te schorten en de overeenkomst te ontbinden. Tevens kan Hayko Jewels & Diamonds zonder ingebrekestelling de wettelijke huur in rekening brengen over het verschuldigde bedrag. Tevens is de consument, vanaf de dag dat hij in verzuim is aan Hayko Jewels & Diamonds de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in verband met de inning van zijn vordering verschuldigd.

3.3 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Hayko Jewels & Diamonds.

3.4 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Hayko Jewels & Diamonds.
3.5 De prijzen zoals vermeld op de website ziijn onder voorbehoud van type-fouten.

Artikel 4. Levering

4.1 Indien een product voorradig is, bedraagt de levertijd vijf dagen of minder doch maximaal veertien dagen. Indien de levertijd langer wordt dan veertien dagen, dan bestaat er voor beide partijen de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden door dit per e-mail of post te melden. Alle aangeboden artikelen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van het artikel. Op is op. Hayko Jewels & Diamonds is in geen enkel geval aansprakelijk voor schade, kosten of verliezen geleden door u of derden ten gevolgen van het niet dan wel te laat leveren van producten.

4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Hayko Jewels & Diamonds verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Hayko Jewels & Diamonds geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
6.2 Hayko Jewels & Diamonds garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Hayko Jewels & Diamonds daarvan z.s.m en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Hayko Jewels & Diamonds de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. (met uitzondering van speciaal voor u vervaardigde artikelen, en artikelen die om hygiënische redenen niet kunnen worden omgeruild zoals oorbellen en stekers). Hayko Jewels & Diamonds behoudt het recht om geretourneerde artikelen te weigeren of om slechts een deel van het betaalde bedrag aan u te retourneren wanneer het product dat geretourneerd wordt naar het oordeel van Hayko Jewels & Diamonds gebruikt en/of door uw schuld of nalatigheid beschadigd is.

7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan Hayko Jewels & Diamonds te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen. Hayko Jewels & Diamonds zal dan zo spoedig mogelijk het betaalde bedrag, minus de bijdrage in de verzendkosten en de eventuele vermaakkosten, retourneren via bank of giro.
7.4 Garantie zetwerk gebruikte sieraden en ringen

Hayko Jewels & Diamonds zal te allen tijde het zetwerk zo goed mogelijk maken of herstellen.
Echter geven wij geen garantie op dit zetwerk en dit sieraad. Het risico van verlies van opnieuw ingegeven door de ring van het chaton door eerder voorspelde metaalmoeheid, ligt volledig bij de opdrachtgever. Wij adviseren u dan ook zelf regelmatig uw sieraad of ring te controleren of de diamant(en) of edelstenen nog steeds vastzitten. Dit geld is specifiek voor ringen waar van het chaton al eerder is verbogen waardoor er een diamant of edelsteen verloren gaat.

Artikel 8. Bestellingen / communicatie

8.1 Hayko Jewels & Diamonds erkent elektronische communicatie en gebeurtenissen afspraken en overeenkomsten gemaakt via deze communicatievorm als rechtsgeldig en verbindend. Hayko Jewels & Diamonds zal de ondersteunde en het juridisch effect ervan niet ontzeggen. Voor misverstaan, vertragingen van niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Hayko Jewels & Diamonds, is Hayko Jewels & Diamonds niet betrouwbaar, tenzij en voor zover er sprake is van mogelijk zijn opzet of grove schuld van Hayko Jewels & Diamonds.

Artikel 9. Overmacht

9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Hayko Jewels & Diamonds in het geval van overmacht het recht om de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, reinigingen door u dit schriftelijk en mee de de zonder de zonder dat Hayko Jewels & Diamonds in het bezit is, is tot enige grondslag.
9.2 Onder overmacht wordt elke tekortkoming begrepen die niet aan Hayko Jewels & Diamonds kan worden toegerekend, omdat zij niet te minimaal is aan haar schuld en noch machten de wet, rechtshandeling of in het verkeer aanvankelijke gebeurtenissen voor haar rekening komt.

Artikel 10. Klachten

10.1 Alle klachten met betrekking tot de levering, kwaliteit, hoedanigheid van een artikel, of elke andere klacht, zullen door Hayko Jewels & Diamonds serieus in behandeling worden genomen. Neemt u in een natuurlijk geval contact met ons op via telefoon, fax of e-mail. Hayko Jewels & Diamonds zal zo spoedig mogelijk naar een oplossing zoeken.

Artikel 11. Privacy

11.1 Uw gegevens die worden opgenomen bij een bestelling worden gebruikt voor de verwerking van de bestelling en voor de omvang van informatie aan u. De gegevens worden niet verstrekt of verkocht aan derden.
11.2 Door zich te registreren gaat de klant akkoord met het per e-mail ontvangen van aanbiedingen van Hayko Jewels & Diamonds. Bij elke e-mail wordt een afmeldprocedure vermeld.

Artikel 12. Geschillen

Artikel 12.1


Op alle overeenkomsten, uitgaande van de precontractuele fase is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 13. Rechten

13.1 Het woordmerk Hayko Jewels & Diamonds mag zonder de aanvullende vergunning van Hayko Jewels & Diamonds niet worden gebruikt. De door Hayko Jewels & Diamonds vervaardigde of verstrekte ontwerpen, foto’s, berekeningen, beschrijvingen, modellen en andere geleverde en in twijfel getrokken prestaties, blijven het intellectueel eigendom van Hayko Jewels & Diamonds, gepubliceerd of zolang de kosten in rekeningbra zijn. Verveelvoudiging van openbaarmaking van voornoemde zaken van goederen is zonder voorafgaande toestemming van Hayko Jewels & Diamonds, niet toegestaan.

Hayko Jewels & Diamonds


Email: info@haykojewels.com

Bankrekening: 1113.84.095
BTW nummer: NL8196.33.951 B01
KvK inschrijfnummer: 77932331