Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en overeenkomsten. Door het plaatsen van uw bestelling verklaart u akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van Hayko Jewels & Diamonds. Indien één of meerdere bepalingen uit deze voorwaarden ongeldig mochten blijken te zijn, laat dit de rechtskracht van de overige bepalingen onverlet. Hayko Jewels & Diamonds heeft het recht deze voorwaarden en de inhoud van haar site te veranderen. Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de onderhavige transactie.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Hayko Jewels & Diamonds zijn vrijblijvend en Hayko Jewels & Diamonds behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.4 en 3.5

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Hayko Jewels & Diamonds. Hayko Jewels & Diamonds is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Hayko Jewels & Diamonds dit mee binnen viertien (14) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief handelings- en verzendkosten. Bij aankoop van antieke of occasion artikelen wordt geen BTW vermeldt op de factuur omdat deze verkopen vallen onder de margeregeling.

3.2 Betaling dient te geschieden binnen zeven (7) dagen na factuurdatum. Indien niet binnen de overeengekomen termijn betaald wordt, heeft Hayko Jewels & Diamonds het recht de levering op te schorten dan wel de overeenkomst te ontbinden. Tevens kan Hayko Jewels & Diamonds zonder ingebrekestelling de wettelijke rente in rekening brengen over het verschuldigde bedrag. Tevens is de consument, vanaf de dag dat hij in verzuim is aan Hayko Jewels & Diamonds de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in verband met de inning van zijn vordering verschuldigd.

3.3 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Hayko Jewels & Diamonds.

3.4 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Hayko Jewels & Diamonds.
3.5 De prijzen zoals vermeld op de website ziijn onder voorbehoud van type-fouten.

Artikel 4. Levering

4.1 Indien een product voorradig is, bedraagt de levertijd vijf dagen of minder doch maximaal veertien dagen. Indien de levertijd langer wordt dan veertien dagen, dan bestaat er voor beide partijen de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden door dit per e-mail of post te melden. Alle aangeboden artikelen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van het artikel. Op is op. Hayko Jewels & Diamonds is in geen enkel geval aansprakelijk voor schade, kosten of verliezen geleden door u of derden ten gevolgen van het niet dan wel te laat leveren van producten.

4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Hayko Jewels & Diamonds verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Hayko Jewels & Diamonds geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
6.2 Hayko Jewels & Diamonds garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Hayko Jewels & Diamonds daarvan z.s.m en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Hayko Jewels & Diamonds de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. (met uitzondering van speciaal voor u vervaardigde artikelen, en artikelen die om hygiënische redenen niet kunnen worden omgeruild zoals oorbellen en stekers). Hayko Jewels & Diamonds behoudt het recht om geretourneerde artikelen te weigeren of om slechts een deel van het betaalde bedrag aan u te retourneren wanneer het product dat geretourneerd wordt naar het oordeel van Hayko Jewels & Diamonds gebruikt en/of door uw schuld of nalatigheid beschadigd is.
7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan Hayko Jewels & Diamonds te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen. Hayko Jewels & Diamonds zal dan zo spoedig mogelijk het betaalde bedrag, minus de bijdrage in de verzendkosten en de eventuele vermaakkosten, retourneren via bank of giro.
7.4 Garantie zetwerk gebruikte sieraden en ringen Hayko Jewels & Diamonds zal te allen tijde het zetwerk zo goed mogelijk maken of herstellen. Echter geven wij geen garantie op dit zetwerk en dit sieraad. Het risico van verlies of opnieuw buigen van de ring of het chaton door eerder opgetreden metaal moeheid, ligt volledig bij de opdrachtgever. Wij adviseren u dan ook zelf regelmatig uw sieraad of ring te controleren of de diamant(en) of edelstenen nog goed vast zitten. Dit geld specifiek voor ringen waar van het chaton al eerder is verbogen waardoor er een diamant of edelsteen is verloren.

Artikel 8. Bestellingen / communicatie

8.1 Hayko Jewels & Diamonds erkent elektronische communicatie en ziet afspraken en overeenkomsten gemaakt via deze communicatievorm als rechtsgeldig en bindend. Hayko Jewels & Diamonds zal de geldigheid en het juridisch effect daarvan niet ontzeggen. Voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Hayko Jewels & Diamonds, is Hayko Jewels & Diamonds niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Hayko Jewels & Diamonds.

Artikel 9. Overmacht

9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Hayko Jewels & Diamonds in geval van overmacht het recht om de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Hayko Jewels & Diamonds gehouden is tot enige schadevergoeding.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Hayko Jewels & Diamonds kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 10. Klachten

10.1 Alle klachten met betrekking tot de levering, kwaliteit, hoedanigheid van een artikel, of iedere andere klacht, zullen door Hayko Jewels & Diamonds serieus in behandeling worden genomen. Neemt u in een dergelijk geval contact met ons op via telefoon, fax of e-mail. Hayko Jewels & Diamonds zal zo spoedig mogelijk naar een oplossing zoeken.

Artikel 11. Privacy

11.1 Uw gegevens die opgenomen worden bij een bestelling worden gebruikt voor het verwerken van die bestelling en voor het verstrekken van informatie aan u. De gegevens worden niet verstrekt of verkocht aan derden.
11.2 Door zich te registreren gaat de klant gaat akkoord met het per email ontvangen van aanbiedingen van Hayko Jewels & Diamonds. Bij elke email wordt een afmeldprocedure vermeld.

Artikel 12. Geschillen

Artikel 12.1 Geschillen tussen u en Hayko Jewels & Diamonds zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Nijmegen. Op alle overeenkomsten, alsmede op de precontractuele fase is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 13. Rechten

13.1 Het woordmerk Hayko Jewels & Diamonds mag zonder de voorafgaande toestemming van Hayko Jewels & Diamonds niet gebruikt worden. De door Hayko Jewels & Diamonds vervaardigde of verstrekte ontwerpen, foto’s, berekeningen, beschrijvingen, modellen en overige geleverde en daarvoor in aanmerking komende prestaties, blijven het intellectueel eigendom van Hayko Jewels & Diamonds, ongeacht of daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. Verveelvoudiging of openbaarmaking van voornoemde zaken of goederen is zonder voorafgaande toestemming van Hayko Jewels & Diamonds, niet toegestaan.

Hayko Jewels & Diamonds Email: info@haykojewels.com
Bankrekening: 1113.84.095
BTW nummer: NL8196.33.951 B01
KvK inschrijfnummer: 09162229